ЦЕНТР МУЛЬТИЕТНІК В КВЕБЕКУ ТА ЙОГО ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ МАЮТЬ НА МЕТІ ПРИЙНЯТИ ІММІГРАНТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЇХ АДАПТАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАГАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА СПРИЯННЯ ЇХНЬОМУ ВНЕСКУ В ПРИЙМАЮЧЕ СУСПІЛЬСТВО У СПІВПРАЦІ З ЇХ ПАРТНЕРАМИ

Відповідно до доручення Міністерства імміграції, франкізації та інтеграції, Центр мультиетнік в Квебеку пропонує Вам супровід з боку фацівця, який допоможе Вам у Ваших процесах розміщення та інтеграції в квебекське суспільство.

Ви можете знайти нашу пропозицію послуг на цій сторінці. Щоб отримати зустріч з фахівцем, будь ласка, зверніться до : nbelanger@centremultiethnique.com

Будь ласка, враховуйте, що час очікування зустрічі може займати до 5 робочих днів.

Час роботи Центру мультиетнік в Квебеку: з 8:30 до 12:00 і з 13:00 до 16:30 (у вівторок зранку закрито).

Тимчасове проживання у Центрі мультиетнік в Квебеку

•Тимчасове проживання може надаватися українцям після оцінки їх потреб та наявності місць. Будь ласка, зверніть увагу, що кількість місць для тимчасового проживання дуже обмежена і що пріоритет надається біженцям, згідно « Конвенції про статус біженця», яким надається державна допомога (Програма допомоги  переселення для біженців) тобто біженцям, відібраних Канадою за кордоном і які перебувають у таборах ( притулках) для біженців.

• Вартість тимчасового проживання сплачується заявником.

• Місця тимчасового проживання мають спільні приміщення, такі як кухня, туалети та ванні кімнати. Вони є колективними приміщеннями для спільного користування. Резидентам призначаються обов'язки з підтримки чистоти та порядку для сприяння гармонійному співжиттю.

Послуги індивідуального супроводу

Супровід у здійсненні перших кроків розміщення

Орієнтація та інформація щодо пошуку житла: надання важливої інформації, пошукові інструменти;

Важливе примітка: У рамках своєї місії Центр мультиетнік в Квебеку не гарантує отримання жодного тимчасового проживання чи житла.

• Супровід при реєстрації на курси французької мови;

• Супровід при реєстрації дітей до школи:

• В Канаді школа є обов'язковою для дітей віком від 6 до 16 років;

• Супровід при реєстрації в дитячий садок:

• Інформація про право на субсидовані місця, пошукові інструменти;

Важлива примітка:

Зверніть увагу, що право українських сімей на субсидовані місця залежить від статусу імміграції. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте наступний веб-сайт:

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/programme-contribution-reduite/Pages/admissible.aspx#:~:text=Pour%20que%20votre%20enfant%20puisse%20occuper%20une%20place,Qu%C3%A9bec%20et%20poss%C3%A9der%20l%E2%80%99un%20des%20statuts%20suivants%20%3A

або зателефонуйте за наступним номером:

Міністерство Сім’ї 1-855-336-8568

• Орієнтація та інформація щодо отримання номера соціального страхування (NAS), відкриття банківського рахунку, номеру мобільного телефону, посвідчення водія;

• Орієнтація та інформація щодо розуміння різних видів фінансової допомоги:

• Опис переваг і недоліків державної допомоги (наприклад, стипендія на франкізацію, соціальна допомога, федеральна допомога і т.д.);

• Інформація про доступ до медичних послуг: RAMQ, клініка здоров'я біженців, орієнтація при реєстрації у списку сімейних лікарів, інформація про систему охорони здоров'я та соціальних служб;

• Інформація про обов'язковий медичний огляд, пов'язаний з IRCC;

• Посилання на організації в районі проживання (допомога з продуктами харчування, одягом, матеріальна допомога та інші);

• Посилання на організації, спеціалізовані в трудовій зайнятості та складанні резюме, а також з оцінювання відповідності дипломів освіти;

• Орієнтація щодо доступу до міського громадського транспорту (Réseau de Transport de la Capitale (RTC));

• Інші потреби.

Заходи після розміщення

• Орієнтація та інформація щодо імміграційних процедур: Отримання права постійного проживання, поновлення робочої візи;

• Отриманні сімейних допомог  (18 місяців після прибуття);

• Інші потреби.

Для імміграційних процедур, будь ласка, перейдіть на сайт IRCC: AVUCU (IRCC) (посилання нижче).

Сайт AVUCU (IRCC): : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html

Колективні інформаційні заходи

Центр мультиетнік в Квебеку проводить колективні інформаційні сеанси, деякі з яких надаються українською мовою. Будь ласка, перегляньте нашу сторінку Facebook або календар колективних заходів на нашому веб-сайті.

Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/Centre-multiethnique-de-Qu%C3%A9bec-371879376223670

Групові активності

• Спортивні та соціокультурні активності: наприклад, знайомство з хокеєм, відвідування музею, тощо.

• Група підтримки або дискусійна група: група підтримки для чоловіків-іммігрантів, група для тимчасових працівників та група "Простір для батьків" (потрібний середній рівень французької мови).

• Групові зустрічі;

• Міжкультурний обмін (потрібний середній рівень французької мови).

Якщо ви бажаєте стати волонтером у Центрі мультиетнік в Квебеку, звертайтесь до Ліна Паола Кінонес за адресою lpquinones@centremultiethnique.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LE CENTRE MULTIETHNIQUE DE QUÉBEC ET SES HABITATIONS ONT POUR MISSION D’ACCUEILLIR LES PERSONNES IMMIGRANTES AFIN DE SOUTENIR LEUR ADAPTATION PAR L’INTÉGRATION GLOBALE ET FAVORISER LEUR APPORT À LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL EN COLLABORATION AVEC LEURS PARTENAIRES.

Mandaté par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le Centre multiethnique de Québec vous propose un accompagnement avec un.e intervenant.e. pour vous soutenir dans vos démarches d’installation et d’intégration à la société québécoise.

Vous trouverez notre offre de services sur cette page. Afin d’obtenir un rendez-vous avec un intervenant, veuillez vous adresser à Nathalie Bélanger : nbelanger@centremultiethnique.com

Veuillez considérer un délai de 5 jours ouvrables afin que l’un de nos intervenants vous contacte.

Voici les heures d’ouverture du CMQ : entre 8h30- 12h et 13h-16h30 (fermé le mardi matin).

Hébergements temporaires du Centre multiethnique de Québec

• L’hébergement temporaire pourrait être offert aux personnes ukrainiennes après une évaluation des besoins et selon leur disponibilité.

• Les frais de l’hébergement temporaire sont payés par le demandeur.

• Les hébergements temporaires disposent de lieux communs, comme la cuisine et les salles de bain. Ils sont des milieux de vie collectifs. Des tâches d’entretien sont attribués aux résidents afin de contribuer aux mieux-vivre ensemble.

Services d’accompagnement individuels

Accompagnement dans la réalisation des premières démarches d’installation  

Orientation et informations pour la recherche de logement: transmission d’informations importantes, outils de recherche;

Note importante : Dans le cadre de sa mission, le Centre multiethnique de Québec ne se porte pas garant pour aucun hébergement ou logement.

Accompagnement à l’inscription au cours de francisation;     

Accompagnement pour l’inscription des enfants à l’école :

Au Canada, l’école est obligatoire entre 6 ans et 16 ans;

Accompagnement à l’inscription à la garderie :

Informations sur l’admissibilité aux places subventionnées, outils de recherche;

Note importante :

Prenez note que l’admissibilité des familles ukrainiennes aux places subventionnées dépendent des statuts d’immigration. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/programme-contribution-reduite/Pages/admissible.aspx#:~:text=Pour%20que%20votre%20enfant%20puisse%20occuper%20une%20place,Qu%C3%A9bec%20et%20poss%C3%A9der%20l%E2%80%99un%20des%20statuts%20suivants%20%3A

ou appelez au numéro suivant : Ministère de la Famille 1-855-336-8568

• Orientation et informations pour l’obtention du NAS, la création d’un compte de banque, le téléphone, le permis de conduire;

• Orientation et informations pour démystifier les différentes aides financières:

Présentation des avantages et inconvénients des aides gouvernementales (ex : bourse de francisation, aide sociale, aide fédérale …);

• Informations sur l’accès aux services de santé : la RAMQ, la clinique de santé des réfugiés, l’orientation à l’inscription sur la liste des médecins de famille, les informations sur le réseau de la santé et des services sociaux;

• Informations sur l’examen médical obligatoire relié à l’Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC);

• Références vers les organismes du quartier (aide alimentaire, vestimentaire, matérielle et autres);

• Références vers les organismes spécialisés dans l’employabilité et la rédaction de cv, ainsi que l’évaluation comparative des diplômes;

• Orientation concernant l’accès au transport en commun (Réseau de Transport de la Capitale (RTC));

• Autres besoins.

Suivis post-installation

• Orientation et informations concernant les démarches d’immigration : Accès à la résidence permanente, renouvellement de permis de travail;

• Aide pour l’obtention des allocations familiales (18 mois après l’arrivée);

• Autres besoins.

Pour les démarches d’immigration, veuillez consulter le site d’IRCC: AVUCU (IRCC) (lien en bas de page).

Site AVUCU (IRCC) :  https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html

Séances collectives d’information

Le Centre multiethnique de Québec dispense de plusieurs séances d’informations, certaines sont offertes en langue ukrainienne. Veuillez consulter notre page Facebook ou notre calendrier d’activités collectives sur notre site web.

Site de la page FB: com/Centre-multiethnique-de-Qu%C3%A9bec-371879376223670

Activités de groupe

• Activités sportives et socio-culturelles : ex : initiation au hockey, visite au Musée, etc…

• Groupe de soutien ou de discussion : groupe de soutien pour hommes immigrants, groupe pour travailleurs temporaires et groupe Espace Parents (niveau intermédiaire en français requis);

• Suivis collectifs;

• Jumelage interculturel (niveau intermédiaire en français requis).

Si vous désirez faire du bénévolat au Centre multiethnique de Québec, veuillez vous adresser à Lina Paola Quinones :  lpquinones@centremultiethnique.comPhotographie : Stéphanie Arsenault ©